Bostadsrättskund

Garantitider i bostadsrätt

I en nyproducerad bostad uppstår under de första åren mindre brister som inte beror på användande utan kommer av att huset anpassar sig; betongen torkar, värme tillförs och/eller huset sätter sig. Vanliga fel av denna typ är; sprickor i vägg- och takvinklar, parkett som sviktar eller glipar och tunga dörrar som hänger ner sig och börjar kärva. Denna typ av brister är oftast av estetisk karaktär och påverkar sällan bostadens funktion.

Fel av denna typ åtgärdas inte löpande utan får anstå till garantibesiktning (tvåårsbesiktning) av föreningens fastighet då en oberoende besiktningsman gör en bedömning om brist utgör ett fel och därmed skall åtgärdas. Anledningen till detta är att brister av denna typ lätt kommer tillbaka om de åtgärdas i ett tidigt skede, det är heller inte ovanligt att brister försvinner över tid. För att undvika upprepade åtgärder med både störningar och onödiga kostnader som följd väntar man därför alltid med denna typ av åtgärder tills ”anpassningsperioden” är över.

I ett fåtal fall uppstår dock brister av denna typ som är så omfattande att de påverkar användandet av bostaden; om exempelvis en glipa i parketten blir så pass stor att man slår i foten eller får stickor eller tamburdörren hängt ner sig så att den inte går att stänga skall detta naturligtvis serviceanmälas till förvaltare för åtgärd och inte avvakta till garantibesiktning. Likaså bör Ni omgående anmäla brister som kan leda till följdproblem ifall de inte åtgärdas direkt, till exempel en läckande blandare.

Serviceanmälan i den egna bostadsrätten

Om ett fel uppstår i den egna bostadsrätten ingår inte alltid kostnadsfri åtgärd, då det kan beror på felets orsak samt om garantitiden har löpt ut eller inte. Som bostadsrättskund bör Ni således alltid räkna med att en serviceanmälan till förvaltare kan komma att medföra en kostnad. Tyvärr är det är inte alltid som förvaltare kan ge er direkt besked om vem det är som får ta kostnaden för aktuell åtgärd; detta vet vi först efter felet har undersökts. Det är därför viktigt att Ni vid registrering av serviceanmälan bifogar tydlig bild som visar felet i fråga, det ökar möjligheten för förvaltaren att på förhand avgöra om en åtgärd bekostas av Botrygg eller Er som medlem.

Kostnad för servicejobb som ej täcks av Botryggs garanti

För att utföra servicejobb i en bostadsrätt som inte omfattas av garantin tar vi ut en arbetskostnad + eventuell materialkostnad.

  • 500kr/h: Linköping, Norrköping, Örebro
  • 575kr/h: Stockholm & Göteborg

Serviceanmälan föreningens allmänna ytor

Serviceanmälningar som rör de allmänna ytorna i föreningen anmäler Ni till bostadsrättsföreningens styrelse som i sin tur anmäler detta till Botrygg.