Garanterat marknadspris

Garanterat marknadspris är en värdegaranti som skyddar dig mot nedgång i marknadsvärdet på bostadsrätten från tecknande av bokningsavtal till tillträdet av bostadsrätten. Om ni tecknar er för en bostadsrätt genom bokningsavtal i ett av de projekt som omfattas av garantin, fullföljer köpet genom tecknande av förhandsavtal och upplåtelseavtal samt tillträder bostadsrätten, ersätter Botrygg er för det minskade marknadsvärdet på bostadsrätten om detta gått ner. Ersättningen är begränsad till maximalt 15 procents nedgång. Garanterat marknadspris gäller endast vid avtalstecknande efter introduktionen av Botryggs Trygghetspaket i februari 2018.

Avtal om garanterat marknadspris tecknas i samband med ert bokningsavtal.

Hur fungerar det?

För att bedöma förändringen i marknadspris utgår vi från månadsstatistik på bostadsrättsförsäljningar i aktuell kommun som tas fram av Svensk Mäklarstatistik. Du kan själv följa utvecklingen på https://www.maklarstatistik.se/om-oss/om-statistiken/

Startvärde

Garanterat marknadspris har ett snittpris som utgör startvärde vilket redovisas nedan för de projekt som omfattas av garantin. Detta startvärde utgör högsta snittpris vid beräkning av ersättning.

Om Svensk Mäklarstatistik, den månad bokningsavtalet tecknas, visar ett snittpris som är högre än startvärdet så är det startvärdet som gäller.

Om Svensk Mäklarstatistik, den månad bokningsavtalet tecknas, visar ett snittpris som är lägre än startvärdet är det månadens snittpris som gäller.

Snittpris

Via nedan länkar kan ni utläsa snittpriser som gäller för den kommun i vilken projektet genomförs och för den månad ni undertecknade bokningsavtal:

Obs. Månadsstatistikens snittpriser kan komma att förändras något under tiden efter initial publicering. Förändringen beror på sent rapporterade affärer.

Hur beräknar jag förändringen för min bostad?

Om det var startvärdet som gällde för er bostad jämför ni det med snittpriset från Svensk Mäklarstatistik för den månad ni tillträder.

Om det var snittvärdet för månaden som gällde för er bostad jämför ni det med snittpriset från Svensk Mäklarstatistik för den månad ni tillträder.

Är snittpriset högre än startvärdet förändras inte priset på er bostad.

I exempel nedan har vi räknat med ett startvärde för snittpris på: 33 296 kr/kvm.

Exempel 1:

Ni tecknar bokningsavtal för en bostadsrätt i projektet Brf Vasafortet under februari månad med ett pris på 2 000 000 kr.

Tillgängligt snittpris för februari hos Svensk Mäklarstatistik är 33 000 kr och startvärdet för projektet 33 296 kr. Det är således snittpris för februari, 33 000 kr, som är det värde som skall användas (är lägre än startvärdet för projektet).

Ni flyttar in i er nya bostadsrätt i september månad.

Tillgängligt snittpris för september hos Svensk Mäklarstatistik är 32 000 kr. Förändringen är då (32 000-33 000)/33 000=--0,0303 d.v.s. ner med 3,03%. Ni skall erhålla ersättning om 3,03 % av 2 000 000 = 60 600 kr (2 000 000*0,0303)

Exempel 2:

Ni tecknar bokningsavtal för en bostadsrätt i projektet Brf Vasafortet under februari månad med ett pris på 2 000 000 kr.

Tillgängligt snittpris för februari hos Svensk Mäklarstatistik är 35 000 kr och startvärdet för projektet 33 296 kr. Startvärdet för projektet, 33 296 kr, är det värde som skall användas.

Ni flyttar in i er nya bostadsrätt i september månad.

Tillgängligt snittpris för september hos Svensk Mäklarstatistik är 33 000 kr. Förändringen är då (33 296-33 000)/33 000 = -0,0090 d.v.s. ned med 0,90 %. Ni skall således erhålla ersättning om 0,90 % av 2 000 000 =18 000 kr (2 000 000*0,0090)

Exempel 3:

Ni tecknar bokningsavtal för en bostadsrätt i projektet Brf Vasafortet under februari månad med ett pris på 2 000 000 kr.

Tillgängligt snittpris för februari hos Svensk Mäklarstatistik är 33 000 kr och startvärdet för projektet 33 296 kr. Det är således snittpris för februari, 33 000 kr, som är det värde som skall användas (är lägre än startvärdet för projektet).

Ni flyttar in i er nya bostadsrätt i oktober månad.

Tillgängligt snittpris för oktober hos Svensk Mäklarstatistik är 36 000 kr. Förändringen är då (36 000-33 000)/33 000 = 0,0909, d.v.s. upp med 9,09 %. Då priserna på marknaden gått upp kvarstår ursprungligt pris på 2 000 000 kr.

Vilka undantag finns?

Rätt till ersättning genom garanterat marknadspris föreligger inte under något av följande förhållanden:

  • Om avgifter för bokningsavtalet inte erläggs till Botrygg inom angiven förfallotid på fakturan.
  • Om Bostadsrätten avyttras eller på annat sätt överlåts innan tillträdet har skett.
  • Om handpenning enligt förhandsavtalet inte erläggs till Bostadsrättsföreningen i tid.
  • Om upplåtelseavgiften till föreningen inte erläggs i tid.
  • Om försäkring, återköpsgaranti eller liknande avtal ingås med externt part avseende bostadsrätt i projektet.

När utbetalas ersättningen?

För att säkerställa att snittpriser för aktuella månader är korrekta och att efterrapporter beaktats sker framräkning och utbetalning av ersättning i efterskott, normalt inom 60 dagar efter den kalendermånad ni tillträtt lägenheten.