1. Mina uppgifter om markvärde bygger på tidigare markförsäljning i Övre Vasastaden 2010. Jag utgår ifrån exploateringstal 1:1 , byggd yta lika med tomtytan,  17 000 kvm x ca 5 000kr/kvm BTA. Läget vid västra Kallerstad vid ån bedöms här som bättre än Slöjdgatan, se anbuden där i filen nedan. http://www.botrygg.se/wp-content/uploads/2014/04/Markanvisning-Övre-Vasastaden.pdf   2. Underlag för värdering av mark och den volym som kan byggas  utgör tävlingsalternativet Åstad som vann markanvisningstävlingen för den nya bebyggelsen på Kallerstad. Förslaget ligger inte helt inom ramen för översiktsplaneringen. Uppgift om markvärdet i artikeln bygger på att den planerade markanvändningen för simhallen kan användas till bostadsmark. Översiktsplan: http://www.botrygg.se/wp-content/uploads/2014/04/Översiktsplan.jpg Åstad: http://www.botrygg.se/wp-content/uploads/2014/04/Åstad.jpg   3. Nybyggnadskostnad för nytt sportcenter bedöms  till 150 Mkr. Restvärde på befintlig byggnad är ca 20 %, det vill säga 30 Mkr. I utredningens kalkyl är restvärdet endast 14 Mkr.   4. Uppgift om var byggherrarna ville lägga bomässan framgår av bilagt dokument från kommunen. Misslyckandet med planeringen av bomässan består i kombinationen av högt ställda krav på detaljutformning med placering av mässan i ett marknadsmässigt C-läge. Det är anledningen till att få byggherrar vill bygga på mässområdet. http://www.botrygg.se/wp-content/uploads/2014/04/Undersökning-Byggherrar-fastighetsägare.pdf   5. Uppgift om neddragningar (”effektiviseringar”) inom kommunen på länken nedan, 140304, p.3, s1-17. http://app.linkoping.se/handlingar/kommunstyrelsen/sammantraden/aktuella/   6. Vad gäller marknadens avkastningskrav på samhällsfastigheter med långa hyreskontrakt  hänvisas till årsredovisningar för bolagen Rikshem och Hemsö. Dessa AP-fondägda företag jobbar med en stor andel samhällsfastigheter och skulle kunna vara en möjlig ägare av en simhall. Rikshem: http://www.rikshem.se/Global/DisplayDocument.ashx?guid=c3be5a74-8d1b-42c4-ae40-acef948dce40 (sidan 27) Hemsö: http://www.hemso.se/PageFiles/52575/Hems%c3%b6%20%c3%85rsredovisning%202012.pdf (sidan 6)