Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Botrygg bygger bostadshus i Örebro

En preliminär överenskommelse har träffats mellan Botrygg och Örebro kommun om att Botrygg ska få bygga på kv. Lagerbladet i Örebro. Botrygg skickade in förslag på bebyggelse i området vilket ledde till en förstudie från kommunen.   Botryggs förslag som tagits fram tillsammans med M5 Arkitektur består av 184 lägenheter, 8 lokaler samt 49 studentrum fördelade på 6 huskroppar med vardera 6 plan. I förslaget finns även 5st radhus redovisade.   Stor omsorg har lagts vid att skapa lägenheter med bra rumssamband och funktionella ytor. Husen kommer att ha putsade fasader med inslag av tegel och natursten.   Kv. Lagerbladet ligger i Sörby i sydöstra Örebro vid Sörbyängsvägen. I området finns stora gröna ytor samt Sörbyängsskolan.

Botrygg erhåller mark i Täby

Byle rendering

Täby kommun har efter en markanvisningstävling beslutat att anvisa mark i Byle Allé till Botrygg AB. Botrygg kommer där att uppföra 18 friliggande enbostadshus samt 28 hyresrätter fördelade på 6st flerbostadshus.   Botryggs förslag följer detaljplanens vision om att skapa en trädgårdsstad med hög kvalitet, något som bland annat symboliseras av vackra gaturum som inramas av sammanhållen och medvetet utformad bostadsbebyggelse.   Villorna uppförs i två våningar mot gatan och en våning mot trädgården för att rama in gaturummet och husen har en u-form i syfte att skapa en skyddad inre gård.Flerbostadshusen komemr att byggas med en tydlig gatu- och gårdssida där husen vänder sig mot gatan med sina entréer och en inneslutande känsla mot gårdssidan genom sin placering.   Byle Allé ligger i nordöstra delen av Täby Kyrkby i Stockholm och angränsar till stora ytor av naturmark. Byggstart planeras till våren 2012 och första inflyttning är beräknad till våren 2013.

Botrygg bygger skola i Ekhaga

Ekhaga skola

Den 2 augusti var det byggstart för Botryggs nybyggnationsprojekt på kv. Tandkronan 5 i Ekhaga i Linköping. På tomten kommer Botrygg uppföra en ny förskola samt skola som ska stå klar under hösten.   Skolan som kommer att uppföras i 3 plan omfattar 2000kvm samt personalutrymmen. På bottenplan kommer det att finnas förskola, gemensam matsal samt gymnastiksal. Förskolan som totalt består av 4 avdelningar har plats för sammanlagt 66 barn.   På plan två är det lärosalar samt grupputrymmen för skolelever i årskurs 1-6 och på plan tre kommer lärarnas personalutrymmen att finnas. Skolan kommer att hyras av Montessoriskolan som i dagsläget har sina lokaler i den äldre skolbyggnaden på fastigheten.

Botrygg uppför nytt gruppboende i Lambohov

På uppdrag av Linköpings kommun har Botrygg i konkurrens erhållit uppdraget bygga ett nytt gruppboende i Lambohov. Gruppboendet kommer att ligga i Östra Lambohov i närheten av Bygdegatan.   Byggstart är beräknat till 1 september 2011 och gruppboendet ska sedan stå klar 1 april 2012.   Gruppboendet som är i ett plan kommer att bestå av 5 lägenheter samt gemensamt kök och allrum. Lägenheterna på 2 rok är 45 kvm och kommer att ha en egen avgränsad uteplats. På tomten finns dessutom stora gemensamma ytor med bland annat odlingsbäddar, grillplats samt berså.

Botrygg bygger förskola i Södra Ekkällan

Botrygg har tidigare under sommaren fått i uppdrag att bygga en ny förskola i Nykil. Kommunen har nu meddelat att företaget även kommer att få bygga den nya förskolan i Södra Ekkällan. Förskolan som har likadan utformning som den i Nykil kommer att börja byggas 1 oktober 2011 och ska sedan stå klar 1 juli 2012.   Förskolan är i ett plan kommer att bestå av 3 avdelningar och har plats för 50-60 barn. På varje avdelning finns stora ljusa allrum och ett lekkök. Förskolans tomt kommer förutom lekredskap, sandytor och bollplan även bestå av befintlig naturmark med ekar.