Riktlinjer avseende visselblåsarfunktion

Dessa riktlinjer införs med anledning av den nya lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:890). Riktlinjerna avser rapportering av misstänkta allvarliga oegentligheter inom Botryggkoncernen som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Visselblåsarfunktionen vänder sig till arbetstagare, andra personer som utför arbete under Botryggs kontroll, personer på ledningsnivå, praktikanter, volontärer och aktieägare.

Oegentligheter av annat slag, exempelvis frågor som enbart berör den egna anställningen, samt rapportering från personer som inte omfattas av ovan nämnda personkategorier omfattas inte av visselblåsarlagens bestämmelser och skydd. I dess fall hänvisas istället till ansvarig arbetsledare eller chef inom vår organisation.

Varför visselblåsning?

Botrygg värnar om en god arbetsmiljö och ett gott företagsklimat till förmån för våra medarbetare, kunder och andra samarbetspartners. För att kunna vara den arbetsplats vi vill vara krävs att Botrygg får kännedom om upplevda brister, missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen i syfte att Botrygg ska kunna vidta eventuella åtgärder. Det är särskilt viktigt att kännedom om allvarliga oegentligheter av allmänintresse erhålls i ett tidigt skede.

Den som misstänker en allvarlig oegentlighet som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram har därför möjlighet att rapportera om detta på det sätt som anges nedan. Rapporteringen kan ske utan rädsla för repressalier och kan även ske anonymt om så önskas.

När kan man visselblåsa?

Via visselblåsarfunktionen kan man rapportera om ett missförhållande som man erhållit information om i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det kan vara att något utförts felaktigt eller att något har underlåtits att utföras under förutsättning att det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det är även möjligt att rapportera något som man fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang som strider mot vissa unionsrättsakter som anges i visselblåsardirektivet (EU-rapportering).

Exempel på ärenden som kan rapporteras via visselblåsarfunktionen är korruption, finansiella oegentligheter, brott som rör hälsa och säkerhet, miljöbrott och integritetsbrott.

En visselblåsare behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med felaktig information. Missbruk av visselblåsarfunktionen är ett allvarligt disciplinbrott.  

Hur använder jag visselblåsarfunktionen?

Nedan följer olika sätt att rapportera på.

  • Alternativ 1: Kommunicera öppet eller anonymt genom formuläret.
  • Alternativ 2: Kontakta koncernens jurist, som har i uppdrag att utreda visselblåsarärenden, via telefonnummer 010- 165 05 05.
  • Alternativ 3: Kontakta en arbetsledare eller chef inom vår organisation via e-post, telefon eller genom besök på vårt huvudkontor.
  • Alternativ 4: Rapportera via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet. Förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden följer av  förordningen SFS 2021:949

Utredning av visselblåsarärende

Samtliga visselblåsarärenden hanteras konfidentiellt. Endast den person inom Botryggkoncernen som har befogenhet att hantera visselblåsarärenden, Botryggs jurist, har åtkomst till meddelanden som inkommit via vårt visselblåsarformulär. Denna person kommer att tillse att utredningsprocessen sker konfidentiellt. Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningsprocessen, efter samtycke från visselblåsaren om denne varit öppen med sin identitet. Detta under förutsättning att även dessa personer förbinder sig att hantera ärendet konfidentiellt.

Vid mottagning av ett meddelande via nedan formulär beslutas om meddelandet ska godkännas eller avvisas. Bekräftelse på mottagandet samt information om huruvida meddelandet avvisas eller godkänns erhålls inom 7 vardagar. Om meddelandet godkänns påbörjas utredning.

Ansvarig person skickar lämplig feedback inom 3 månader efter att de har mottagit rapporten. 

Återkoppling kommer som regel ske via e-post om inget annat överenskommits.

Skydd och sekretess

En person som uttrycker en genuin misstanke eller farhåga enligt vad som följer av visselblåsarlagen riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.  

Med hänsyn till de utpekades integritet och andra sekretessfrågor kommer en visselblåsare att informeras om hur utredningen fortlöper.  

I fall av misstänkt brott kommer visselblåsaren att informeras om att hens identitet kan komma att lämnas ut under domstolsförfarandet.  

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas av visselblåsaren vid rapporteringen kommer att behandlas av Botrygg. Ändamålet med behandlingen är att undersöka förekomst av arbetsrelaterade oegentligheter inom organisationen. Behandlingen baseras på den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelser och det legitima intresset att förebygga risker för ryktet och att främja en etisk affärsaktivitet. Personuppgifterna inom ramen för ett visselblåsarärende är endast reserverade för de behöriga personer som hanterar denna information konfidentiellt.

Du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse och invändning, så väl som begränsad behandling av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen, se Datapolicy.

För information om personuppgiftsansvarig samt information om var man vänder sig för frågor eller klagomål avseende personuppgiftsbehandling hänvisas till vår Datapolicy.

Personuppgifter som inkluderats i visselblåsarmeddelanden och utredningsdokumentation raderas vid avslutad utredning, med undantag för om personuppgifterna bör sparas med hänsyn till annan tillämplig lagstiftning. Permanent radering sker 30 dagar efter avslutad utredning.

Formulär för anmälan

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Önskas ej återkoppling kan e-postadress utelämnas. Om ni önskar vara anonym rekommenderas att ni skapar en anonym e-postadress som inte kan kopplas till er som person. Om ni önskar återkoppling på annat sätt kan detta anges vid beskrivning av ärendet.
Ser du inte reCAPTCHA? Gå in och justera så kakor för reCAPTCHA spamskydd godkänns.
Rulla till toppen