Medverkan i statlig utredning

Utredningen om utökad konkurrens på byggmarknaden har idag lagt fram sitt betänkande. Botryggs styrelseordförande Michael Cocozza har deltagit som sakkunnig i utredningen. Michael har valt att skriva ett särskilt yttrande och skriver följande i inledningen:

Utredningens direktiv tar sikte på att främja konkurrensen på byggmarknaden och ”vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen”. Utredningen har valt att tolka detta direktiv snävt och därför kommer betänkandet inte med några genomgripande förslag. Direktiven anger ett antal frågeställningar som ska utredas. Betänkandet visar att det inte varit fruktbart att peka ut just dessa frågeställningar, eftersom de är av perifer betydelse för konkurrensen. Det finns behov av att utredningen får jobba vidare och utreda olika frågeställningar som påverkar konkurrensen på byggmarknaden och sedan komma med konkreta förslag.

De områden man borde titta närmare på är följande:

1. Marken som avgörande produktionsfaktor
2. Det kommunala planmonopolet och planförfarandet
3. Det allmännyttiga uppdraget.
4. Kvalitetsfrågor i byggproduktion och bostadsförvaltning
5. Hur skattesystemet påverkar olika segment på byggmarknaden

Dessa förslag till reformer lyfts i det särskilda yttrandet:

• Bygg ut den gällande markanvisningslagen med reglering av kommunernas markförsäljning i syfte att genom konkurrens och transparens erhålla bättre priser, lägre hyror vid hyresrätt, högre markpris vid bostadsrätt och bättre kvalitet på bostäder.

• Låt byggherrar anlita certifierade plankonsulter i syfte att ta fram detaljplaner på egen mark. Fokusera kommunernas resurser på översiktsplanering, planläggning av kommunal mark jämte den egentliga lämplighetsprövningen av projektidéer på privat mark.

• Negativa planbesked bör kunna överklagas hos länsstyrelsen och undanröjas om kommunen inte vill släppa fram viss form av byggnation, nya bostäder överhuvudtaget, om kommunen agerar i syfte att främja eget markintresse framför privat markinnehav eller om klagande kan visa att kommunen inte prövat ärendet med en, med andra företag, likställd behandling.

• Krav på gestaltningsprogram skall av konkurrensskäl endast kunna ställas i översiktsplan, ej i detaljplan.

• Planbesked ska lämnas inom 4 månader av kommunen. Annars bör vite kunna utgå.

• Kommuner som fortsatt ställer tekniska särkrav tros att det är olagligt sedan den 1/ 1 2015 ska kunna vitesföreläggas.

• Frikoppla det allmännyttiga uppdraget från de kommunala bolagen och utsätt detta för konkurrens genom markanvisningstävlingar.

• Ställ krav på att företag som får byggrätter för bostadsrätter eller ägda bostäder även måste bygga hyresrätter med hyrestak, s.k. affordable housing” enligt amerikansk modell.
• Skärp kvalitetskraven för byggnation och i bostadsförvaltning. Inför sanktioner i forma av viten när det inte fungerar med OVK, energikontroller, brandsyn m.m.

• Använd kundindex för bostadsproduktion och bostadsförvaltning som komplement till pris i syfte att säkra kvaliteten vid urval av byggherrar.

• Inför låg moms på hyra i syfte att få byggmomsen avdragsgill och jämställa kostnadsnivån mellan byggproduktion av kommersiella lokaler å en a sidan och bostäder å andra sidan.

• Marknadsanpassa fastighetsbeskattning genom differentierade fastighetsavgifter där skatt tas ut efter bostädernas värde.

• Låt fastighetsavgiften förbli kommunal i syfte att stärka kommunernas incitament att bygga nya bostäder och utveckla städerna.

Läs vidare i särskilt yttrande i länkad PDF, sid 313.

Rulla till toppen