Mark- och miljödomstolen upphäver beslut av byggnämnden i Linköping

Botrygg har ännu en gång vunnit framgång gentemot byggnämnden i Linköping.

Byggnämnden nekade bygglov med hänvisning till att detaljplanen inte tillåter byggnation på platsen då den är punktprickad. Den yta som skulle behöva tas i anspråk utgör 6 kvm. Enligt Plan- och bygglagen har en kommun rätt att medge bygglov när avvikelsen mot planen är liten. Kommunen har dock inte bedömt avvikelsen som liten utan menar att det skulle behövas en ny detaljplan för att kunna medge bygglov.

Mark- och miljödomstolen i Växjö gör emellertid en annan bedömning i sin dom meddelad 2014-05-05 och menar att tillbyggnaden inte i sig är stor vare sig i absoluta tal eller ställd i relation till den totala yta som är punktprickad i kvarteret. Man säger också i domen att det önskade bygglovet inte står i strid med planens syfte och det i detta fall inte finns några starka motstående intressen. Inte heller bedömer man att ett lov för detta skulle innebära en risk för prejudikat och att det inte är rimligt att kräva det omfattande arbete som en planändring skulle medföra. Då frågan om alternativa lösningar inte heller är utredd återförvisar domstolen målet till byggnadsnämnden i Linköping för fortsatt utredning och handläggning.

Det här beslutet av byggnämnden håller inte måttet menar Michael Cocozza. Vi har idag ett system där byggingenjörer gör lagtolkningar baserat på lagtext, förarbeten och rättsfall. Den uppgiften borde när sökande så begär istället handläggas av kommunjuristerna. Då får vi en mer rättssäker hantering.

Domen >>>

 

Rulla till toppen