Botrygg vill bygga nya lägenheter i Ekhaga

Botrygg AB vill bygga 145 lägenheter i Ekhaga. Byggprojektet beräknas kosta minst 145 miljoner kronor. Nybyggnationen blir möjlig sedan Botrygg köpt marken av landstinget för 20,5 miljoner kronor. Byggnationen beräknas starta inom två år då den byråkratiska processen malt färdigt.

                                                         Punkthusen byggs med tre lägenheter per plan. Skiss: Botrygg AB

För pengarna,145 miljoner kronor, bygger Botrygg AB, 48 stycken radhus på 90 eller 130 kvadratmeter samt 82 lägenheter i flerbostadshus. Till detta kommer 15 villatomter på 400 till 550 kvadratmeter.

Hur kom ni över marken?
– Det skedde genom en öppen process. Vi lade de bästa budet, konstigare än så var det inte, säger Michael Cocozza.

Det byggförslag som Botrygg tagit fram fortsätter den karaktär som finns inom Johannelund och Ekholmen. Flerbostadshus, grupphus och villor blandas och ger områdena variation.

Tomten karaktäriseras av de två skogsklädda höjderna i östra respektive västra kanten av området. Den mellanliggande ytan lutar något mot öster. På denna yta finns i dag de befintliga skolbyggnaderna, Ekhagaskolan.

Bebyggelse
Grupphusområdet norr om Ekhagaskolan avslutas med friliggande villor kring en egen angöringsgata. Utmed den östra skogklädda kullen byggs ett antal punkthus med varierande höjd. På så sätt förstärks landskapsbilden och man får en orienteringspunkt utmed Brokindsleden.

– Det norra punkthuset kan gärna resa sig som ett utropstecken i landskapet. Utmed tomtens västra sida vill vi bygga radhus, mot kullen med vinkelräta angöringsgator. Husen vänder sig på ena sidan mot en grön allmän yta som blir en förlängning av den egna tomten ut i ett gemensamt grönt rum.

– Genom att orientera husen i öst-västlig riktning kommer man alltid att ha kontakt med de gröna höjderna när man rör sig i området. Husen orienterar sin planlösning mot söder, menar Cocozza.

Grönstruktur
De två skogsbevuxna kullarna blir stommen i det gröna rummet. Från norr till söder, centralt i området finns ett parkrum, som är både vistelseyta, rekreationsyta och kommunikationslänk mellan tomtens olika delområde. Grönytan är det sammanhållande kittet i strukturen. Parkrummet möbleras med gräsytor, lekytor och gröna biluppställningsplatser.

Trafik
Villorna och två av punkthusen matas via Munkhagsgatan norrifrån. Övriga områden matas med en centralt belägen gata som ansluter till Ålerydsvägen. Grupphusen ansluter till denna centrala gata med sina bostadsgator.

Punkthusen nås via parkeringsytorna. Parkering sker vid villor och grupphus på den egna tomten. Punkthusen, utom det nordligaste, har parkeringsgårdar.

Detta lyfts upp en våning på grund av topografin. Parkering kan därför ske i garage under huset. Parallellt med Koboltstigen i parken finns en gångväg som föreslås förlängas fram till Ålerydsvägen. På så sätt knyts området bättre till det övergripande gång- och cykeltrafiknätet.

Byggnader
Grupphusen kan utformas som radhus i en eller två våningar. En tänkbar lösning är att vid entrégatan är den nordliga raden i två plan medan den södra är i ett plan. På entrésidan finns förråd, carport, garage och cykelparkering. Det finns också plats för en egen mindre odling, enligt förslaget.

På parksidan görs den privata tomten endast så stor att den rymmer en uteplats. Den privata delen glider ut i ett halvprivat rum, en plats för möte mellan grannar. Villatomterna kan försäljas som byggklara tomter där köparen själv väljer det hus han vill uppföra.

– Punkthusen däremot, byggs med tre lägenheter per plan. På så sätt kan man få en något utsträckt byggnadskropp som ger riktning och blir rumsbildande. Stora generösa balkonger ger möjlighet att njuta av sol och omgivande natur, berättar Cocozza.

Hur höga blir hyrorna?
– Vi följer vårt koncept, vilket innebär billiga hyror. Jag skulle tro att vi hamnar runt 1 000 kronor kvadraten.

När sker byggstarten?
– Nu skall teknik och samhällsbyggnad planlägga området och totalt brukar det ta två år, men vi börjar så fort allt är klart, säger Cocozza.

Linköpings Tidning 2005-09-01

Rulla till toppen