Låga taxor bra för Linköping

För 2005kommer Tekniska Verken att göra ett resultat på ca 300 miljoner kronor,då har man tagit med avskrivningar i resultaträkningen på 329 miljoner.

Utrymmet som avskrivningar skapar kan användas till att amortera ochinvestera. Därutöver har jag svårt att se att ett medborgarägt företagska ta ut taxor som ger 300 miljoner i vinst. På varje debiterad kronafrån Tekniska Verken får kunderna betala 25 procent i moms. Närpengarna sedan ska föras över till kommunen beskattas de igen i form aven bolagsskatt på 28 procent, vilken i Linköpings fall blir cirka 10procent efter diverse koncerntransaktioner i Stads-hus AB.

Det kostar således 35 procent mer att finansiera kommunensverksamhet över Tekniska Verken :s taxor än via en höjning avkommunalskatten. Den nuvarande ordningen är helt enkelt ineffektiv. Detfinns ingen anledning att vi ska extrabeskatta oss själva med 35procent. De cirka 70 miljoner som i dag går till staten i form av momsfrån övervinsterna kan kommunen i stället ta in i form av enskattehöjning om behov finns. Kvar blir cirka 1 500–2 500 kronor somvarje hushåll skulle kunna spara varje år.

Tekniska Verkens verksamhet omfattar ledningsnät för el, värme,vatten och avlopp (va). Att dessa utgör natur-liga monopol, äroffentligt ägda och ska drivas effektivt med rimliga avkastningskrav ären självklarhet. Verksamhetens resultat borde där-emot delas ut tillmedborgarna i form av låga nät- taxor, särskilt el och v-a som kommerflest tillgodo. Linköping har i dag ekonomiska möjligheter att införade lägsta taxorna i landet på el, v-a och avfall, samt näst lägst påfjärrvärme.

Jag vill påstå att tillväxt-effekten av en sådan nedväxling avtaxenivån är högre än att man samlar pengar hos ett företag med enpolitisk vald styrelse.
Det finns all anledning för Tekniska Verkens kunder att nu stå upp mot kravet på 6-procentiga höjningar. Acceptera inte detta.

Samtliga stora bostadsorganisationer har nu gått samman för att isamverkan få ned taxorna. Det finns en stor obalans i marknadsmaktmellan Tekniska Verken som leverantör och den splittrade kundsidan. Ettsamfällt agerande från bostadssektorn i samverkan med industrin, medgemensamma samordnade upphandlingar av framförallt el och värme, skakunna ge lägre taxor och därmed bättre förutsättningar för boende ochnäringsverksamhet i Linköping.

Vad vi behöver är inte en höjning av taxorna utan en sänkning! Dettaär den mest tillväxtfrämjande åtgärden som kommunen kan genomföra idagsläget. Det kommer såväl företag som konsumenter till godo.

Låt oss formulera en vision om Linköping som den billigaste och mestkonkurrenskraftiga kommunen i Sverige vad gäller taxor på fjärrvärme,elnät, avfall, vatten och avlopp. Det behövs en hårdare politiskstyrning av Tekniska Verken, en koncentration på de uppgifter som utgörnatur-liga monopol. Det behövs också en ny ordning föravfallshanteringen där upphandlingen ligger hos kommunen och därTekniska Verken är en av flera aktörer som kan ge anbud på olikaområden.

Östgöta Correspondenten 2005-11-14

Rulla till toppen