Botrygg i media

Hyresgästföreningen har gjort upp om hyran med Botrygg AB före förhandlingarna med allmännyttan. I Linköping sänker Michael Cocozzas Botrygg Bygg AB hyrorna från årsskiftet. Det är landets första uppgörelse om hyressänkningar. En sänkning med 90 kronor i månaden för en normaltrea.
                                          Botryggs Michael Cocozza och Hyresgästföreningens Barbro Engman har gjort upp om en sänkning av hyran på 1,25 procent nästa år. - Det är rimligt med sänkta hyror nästa år med tanke på ränteläget, säger vd Michael Cocozza. Hyrorna sänks i genomsnitt med 1,25 procent i de 750 lägenheter som förhandlas av Hyresgästföreningen. - Det är med stor tillfredsställelse vi tar emot nyheten, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, som i år har krävt hyressänkningar med anledning av det låga ränteläget och det faktum att de hyresnormerande kommunala bostadsföretagen blivit förmögnare under de senaste åren. Hyresgästföreningen har krävt sänkta hyror i ett mycket stort antal företag i hela landet. - Nu väntar vi på att fler hyresvärdar ska sänka hyrorna. När det gäller Stångåstadens utspel om frysta hyror nästa år så ser vi det som ett bud. Vårt bud ligger på en hyressänkning med 2,5 procent. Men vi har ju inte förhandlat med dem än, säger Barbro Engman. Unikt Det är unikt att en privat värd på detta sätt sänker hyrorna och att det sker innan något avtal träffats med det allmännyttiga bostadsföretaget. - Michael Cocozza är smart. Han har insett att hyrorna måste följa marknaden annars riskerar han att prisa ut sig, säger Barbro Engman. Prispressaren Michael Cocozza har tidigare gjort sig känd som hyresvärden som vågar sticka ut. Han var en av få som fortsatte att bygga när byggindustrin, och så gott som alla hyresvärdar, sa att det inte gick att bygga hyreslägenheter utan att höja hyrorna rejält. Också i Stockholm, där hyrorna i nybyggda lägenheter stigit kraftigt sedan mitten på 90-talet, vågar han bygga till väsentligt lägre hyra än exempelvis Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. - Det stämmer att jag följer marknaden när det gäller hyressättningen. Jag har träffat hyresgäster som lovordat mina lägenheter, men som flyttat ändå för att det varit billigare att köpa bostadsrätt eller bo i villa. När ränteläget är så lågt som det är så ska mina hyresgäster också få glädje av detta, inte bara de som bor i villa, säger Cocozza. - När det gäller att få tillgång till kommunal mark tycker jag att den som kan erbjuda lägst hyror ska få bygga, säger Michael Cocozza, som vill understryka vikten av konkurrens för att kunna pressa hyrorna. - Det är jätteviktigt med konkurrens, säger Barbro Engman. Vi värnar förvisso om allmännyttan men kan man inte hålla nere hyrorna i nyproduktionen ska inte allmännyttan få förtur till mark. Hyressänkningen kommer att träda i kraft till årsskiftet. Linköping Tidning 2005-10-28
För första gången har hyresgästföreningen gjort upp om hyrorna med en privatvärd, före förhandlingarna med allmännyttan. I Linköping sänker Michael Cocozzas Botrygg AB hyrorna från årsskiftet. Det är landets första uppgörelse om sänkta hyror.
-Om vi inte sänker hyrorna, förlorar vi kunder till bostadsrätter och villamarknaden. Vi vill också växa i Stockholm, Göteborg och Malmö, så det är är ett sätt att få nya byggrätter och marknadsandelar, säger vd Michael Cocozza till Sveriges Radio Östergötland. Hyrorna sänks med 1,25 procent i Botryggs 713 lägenheter i Linköping, vilket innebär en cirka 80 kronor lägre hyrra för en trerumslägenhet. Botrygg kommer också att sänka hyrorna på 50 inflyttningklara lägenheter i Hammarby sjöstad i Stockholm. Där blir sänkningen ungefär hundra kronor på en trerumslägenhet, jämfört med hyran i kontrakten. Redan innan sänkningen är hyrorna där tio procent lägre än allmännyttans, hävdar Cocozza.
Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman fanns på plats i Linköping, för att kommentera uppgörelsen. Hon ser det som ett genombrott, även om uppgörelsen bara gäller en liten privatvärd. -Flera allmännyttiga bostadsbolag tror att de ska slippa undan med oförändrade hyror, men det går vi inte med på. Hyregästgföreningens förhandlingar med allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden börjar 8 november. Sveriges Radio- Östergötland 2005-10-27
Privatvärd sänker hyrorna i Linköping Sveriges Radio - Östergötland
Byggindustrin
Botrygg AB vill bygga 145 lägenheter i Ekhaga. Byggprojektet beräknas kosta minst 145 miljoner kronor. Nybyggnationen blir möjlig sedan Botrygg köpt marken av landstinget för 20,5 miljoner kronor. Byggnationen beräknas starta inom två år då den byråkratiska processen malt färdigt.
                                                         Punkthusen byggs med tre lägenheter per plan. Skiss: Botrygg AB För pengarna,145 miljoner kronor, bygger Botrygg AB, 48 stycken radhus på 90 eller 130 kvadratmeter samt 82 lägenheter i flerbostadshus. Till detta kommer 15 villatomter på 400 till 550 kvadratmeter. Hur kom ni över marken? - Det skedde genom en öppen process. Vi lade de bästa budet, konstigare än så var det inte, säger Michael Cocozza. Det byggförslag som Botrygg tagit fram fortsätter den karaktär som finns inom Johannelund och Ekholmen. Flerbostadshus, grupphus och villor blandas och ger områdena variation. Tomten karaktäriseras av de två skogsklädda höjderna i östra respektive västra kanten av området. Den mellanliggande ytan lutar något mot öster. På denna yta finns i dag de befintliga skolbyggnaderna, Ekhagaskolan. Bebyggelse Grupphusområdet norr om Ekhagaskolan avslutas med friliggande villor kring en egen angöringsgata. Utmed den östra skogklädda kullen byggs ett antal punkthus med varierande höjd. På så sätt förstärks landskapsbilden och man får en orienteringspunkt utmed Brokindsleden. - Det norra punkthuset kan gärna resa sig som ett utropstecken i landskapet. Utmed tomtens västra sida vill vi bygga radhus, mot kullen med vinkelräta angöringsgator. Husen vänder sig på ena sidan mot en grön allmän yta som blir en förlängning av den egna tomten ut i ett gemensamt grönt rum. - Genom att orientera husen i öst-västlig riktning kommer man alltid att ha kontakt med de gröna höjderna när man rör sig i området. Husen orienterar sin planlösning mot söder, menar Cocozza. Grönstruktur De två skogsbevuxna kullarna blir stommen i det gröna rummet. Från norr till söder, centralt i området finns ett parkrum, som är både vistelseyta, rekreationsyta och kommunikationslänk mellan tomtens olika delområde. Grönytan är det sammanhållande kittet i strukturen. Parkrummet möbleras med gräsytor, lekytor och gröna biluppställningsplatser. Trafik Villorna och två av punkthusen matas via Munkhagsgatan norrifrån. Övriga områden matas med en centralt belägen gata som ansluter till Ålerydsvägen. Grupphusen ansluter till denna centrala gata med sina bostadsgator. Punkthusen nås via parkeringsytorna. Parkering sker vid villor och grupphus på den egna tomten. Punkthusen, utom det nordligaste, har parkeringsgårdar. Detta lyfts upp en våning på grund av topografin. Parkering kan därför ske i garage under huset. Parallellt med Koboltstigen i parken finns en gångväg som föreslås förlängas fram till Ålerydsvägen. På så sätt knyts området bättre till det övergripande gång- och cykeltrafiknätet. Byggnader Grupphusen kan utformas som radhus i en eller två våningar. En tänkbar lösning är att vid entrégatan är den nordliga raden i två plan medan den södra är i ett plan. På entrésidan finns förråd, carport, garage och cykelparkering. Det finns också plats för en egen mindre odling, enligt förslaget.

På parksidan görs den privata tomten endast så stor att den rymmer en uteplats. Den privata delen glider ut i ett halvprivat rum, en plats för möte mellan grannar. Villatomterna kan försäljas som byggklara tomter där köparen själv väljer det hus han vill uppföra. - Punkthusen däremot, byggs med tre lägenheter per plan. På så sätt kan man få en något utsträckt byggnadskropp som ger riktning och blir rumsbildande. Stora generösa balkonger ger möjlighet att njuta av sol och omgivande natur, berättar Cocozza. Hur höga blir hyrorna? - Vi följer vårt koncept, vilket innebär billiga hyror. Jag skulle tro att vi hamnar runt 1 000 kronor kvadraten. När sker byggstarten? - Nu skall teknik och samhällsbyggnad planlägga området och totalt brukar det ta två år, men vi börjar så fort allt är klart, säger Cocozza. Linköpings Tidning 2005-09-01
Linköpings-Posten
Linköpings-Posten
Linköpings Tidning
Linköpings-Posten
600 parkeringsplatser under mark och 230 lägenheter ovan mark på kv Eddan till en kostnad av 400 miljoner kronor. Så ser det byggförslag ut som Botrygg AB ska presentera den 9 maj för kommunen med byggrådet Gösta Gustavsson i spetsen. Därmed får parkeringsbolaget Dukatens förslag på ett traditionellt parkeringshus i fem plan en konkurrent. Det är Botryggs vd, Michael Cocozza, som presenterar idén på ett nedgrävt parkeringshus i kvarteret Eddan. Detta sedan byggrådet Gösta Gustavsson ifrågasatte minoritetsägarnas intentioner när det gäller Dukatens framtid. Utdelning - Minoriteten i Dukaten har all rätt att få utdelning. Man har haft aktierna i snart 15 år utan att få någon utdelning. Kravet på att dela ut ca 2,3 miljoner kronor av årets vinst efter skatt, på 4,7 miljoner kronor efter skatt är rimligt, säger Michael Cocozza. - Minoriten i Dukaten består av såväl privata fastighetsägare, som kooperativa bostadsrättsföreningar och ideella kyrkor. Dessa har lika stor nytta av pengarna som Dukaten. Lär av Norrköping - Kommunen kan driva parkeringspolitik utan att äga alla P-hus. Se på den röda majoriteten i Norrköping. De äger inga p-hus, men cityhandeln fungerar till och med bättre än den i Linköping, menar Cocozza. Men Gustavsson var ju rädd för att ni skulle ifrågasätta byggandet av nya parkeringshus? - Frågan om ett parkeringshus i Eddan har inget med utdelningsfrågan att göra. Kommunen har idag inte bara Dukaten som intressent i att bygga en parkeringsanläggning i Eddan. Botrygg Bygg kommer att under maj månad presentera ett alternativt förslag till Dukatens. - Botrygg lanserar en lösning som bygger på underjordisk och överdäckad markparkering. Ovanpå kan man få plats med två bostadskvarter med cirka 250 lägenheter. Dukatens förslag bygger på ett traditionellt p-Hus i fem plan ovan mark, berättar Michael Cocozza. En av de stora stöttestenarna när kommunen diskuterade p-hus över eller under mark var kostnaden. - Det blir lite dyrare att gräva ned ett parkeringshus. Men det får man igen genom bättre miljö samt att man kan bygga bostäder i markplan. Kommunen vill ju ha mer bostäder i innerstaden för att få ett levande centrum. Det förslag jag kommer att presentera innehåller de komponenterna, säger Cocozza. Linköping Tidning 2005-04-23