Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

Botrygg bygger två nya gruppbostäder i Örebro

På uppdrag av Örebro kommun har Botrygg i konkurrens erhållit uppdragen att bygga två nya gruppbostäder inom Modemet 1 i Lillån och inom Fårhunden 3 i Lindhult. Gruppboendet i Lillån kommer att bestå av sex lägenheter, gemensamhetsytor och personalytor fördelat på två plan medan gruppboendet i Lindhult kommer att byggas i ett plan och bestå av åtta lägenheter, gemensamhetsytor och personalytor. Botrygg etablerade sin verksamhet i Örebro år 2013 i och med byggnationen av 38 lägenheter och 66 studentlägenheter i Sörbyängen. Till hösten startar även etapp två av byggnationen som omfattar 41 bostadsrätter samt 5 radhus. Tilldelningen av de två gruppbostäderna blev ett positivt tillskott i produktionen. Vi ser fram emot att fortsätta vår etablering och expansion i Örebro, säger Merdad Moghtadai, projektledare på Botrygg. Vi har stor erfarenhet av att bygga gruppbostäder och har tidigare byggt flera boenden åt Linköpings-, Norrköpings- och Stockholms kommuner. Nu ser vi fram emot ytterligare ett givande och lärorikt samarbete, denna gång med Örebros kommun, avslutar Merdad Moghtadai. Inflyttning i de två gruppbostäderna är beräknat till augusti 2015.

Botrygg tar Motel L till Älvsjö

Botrygg anvisades 2012 mark i Älvsjö Centrum för nybyggnation av hotell/lägenhetshotell. Detaljplanearbetet har sedan dess pågått och i och med att byggstart närmar sig har även arbetet med att välja en operatör pågått parallellt. Urvalsprocessen har skett under våren och för en vecka sedan tecknade Botrygg avtal med Ligula Hospitality Group AB om att bygga ett nytt hotell under varumärket Motel L med 172 rum i Älvsjö Centrum. Hotellet kommer bli en accentbyggnad med 16 våningar som ska markera entrén till Älvsjö. Hotellets utformning togs fram genom ett parallellt skissuppdrag där arkitektkontoren White, Kjellander & Sjöberg samt Nyréns medverkade, se illustration bifogat. Hotellet beräknas stå klart under hösten 2016. På toppen av hotellet ämnar Botrygg också bygga mellan 75-80 hotellägenheter för kommersiell uthyrning, så kallad Corporate Housing. Jättekul att vi så snabbt lyckas teckna avtal om ytterligare ett Motel L. Det första vi öppnade har fått ett mycket positivt bemötande på marknaden och det stärker oss i att konceptet ha en stark plats på hotellkartan. Att vi gör detta med en fastighetsägare som kan och arbetar med kvalité gör detta till ett mycket spännande projekt i ett expansivt område av Stockholm, säger Uwe Löffler, vd för Ligula Hospitality Group AB. Vi är mycket nöjda att vi lyckas teckna detta avtal. Vi ser Motel L som ett intressant varumärke med mycket stor potential. Att utveckla och avyttra denna typ av fastigheter ger oss kapital till att öka takten på nyproduktion av bostäder, säger Adam Cocozza, vd för Botrygg AB.

Mark- och miljödomstolen upphäver beslut av byggnämnden i Linköping

Botrygg har ännu en gång vunnit framgång gentemot byggnämnden i Linköping. Byggnämnden nekade bygglov med hänvisning till att detaljplanen inte tillåter byggnation på platsen då den är punktprickad. Den yta som skulle behöva tas i anspråk utgör 6 kvm. Enligt Plan- och bygglagen har en kommun rätt att medge bygglov när avvikelsen mot planen är liten. Kommunen har dock inte bedömt avvikelsen som liten utan menar att det skulle behövas en ny detaljplan för att kunna medge bygglov. Mark- och miljödomstolen i Växjö gör emellertid en annan bedömning i sin dom meddelad 2014-05-05 och menar att tillbyggnaden inte i sig är stor vare sig i absoluta tal eller ställd i relation till den totala yta som är punktprickad i kvarteret. Man säger också i domen att det önskade bygglovet inte står i strid med planens syfte och det i detta fall inte finns några starka motstående intressen. Inte heller bedömer man att ett lov för detta skulle innebära en risk för prejudikat och att det inte är rimligt att kräva det omfattande arbete som en planändring skulle medföra. Då frågan om alternativa lösningar inte heller är utredd återförvisar domstolen målet till byggnadsnämnden i Linköping för fortsatt utredning och handläggning. Det här beslutet av byggnämnden håller inte måttet menar Michael Cocozza. Vi har idag ett system där byggingenjörer gör lagtolkningar baserat på lagtext, förarbeten och rättsfall. Den uppgiften borde när sökande så begär istället handläggas av kommunjuristerna. Då får vi en mer rättssäker hantering. Domen >>>  

Byggstart för förskola i Ullstämma

I januari 2014 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga en ny förskola i Ullstämma i Linköping. Efter en tids projektering var det så dags för det första spadtaget för projektet! Vid det första spadtaget deltog f.v. Erik Waldén, projektledare från Botrygg, Maria Brahim, byggchef från Botrygg samt Christer Gunnarsson som jobbar med lokalfrågor på Linköpings kommuns barn- och ungdomsavdelning. Förskolan som är i ett plan kommer att bestå av fyra avdelningar och ha plats för ca 70 barn. Avdelningarna kommer att ha stora ljusa rum och i mitten av förskolan byggs ett ”torg” som bygger samman alla avdelningar. Förskolan beräknas kunna starta sin verksamhet i mitten på januari 2015.

Botrygg tilldelas mark i centrala Norrköping

Under januari 2014 hade Norrköpings kommun ute en markanvisningstävling om att få bygga på gamla busstationen mitt emot resecentrum i Norrköping. Botrygg anmälde sitt intresse och det är nu beslutat att vi tilldelas mark i den första etappen, kv. Mässingen, den del av området som ligger närmast Slottsgatan. Området har i många år tjänat som busstation men kommer nu att stå inför en stor omvandling. Här kommer det att uppföras nya bostäder, lokaler och ett torg. Inom kv. Mässingen kommer Botrygg bygga 70 nya lägenheter jämnt fördelat på bostadsrätter och hyresrätter.