[slideshow_deploy id=’20459’]

Köp av bostad är kanske den största affär som du gör i ditt liv. Vi är med hela vägen för att ge dig trygghet från bokning till boende. Botrygg tar risken så att du kan känna dig trygg.

Trygghet för alla

Vi erbjuder en rad lösningar för att öka tryggheten för din bostadsaffär. Dessa gäller för samtliga av Botryggs projekt.

Tillträdesskydd

Om försäljningen av din befintliga bostad mot förmodan drar ut på tiden finns möjlighet att skjuta upp ditt tillträde i upp till tre månader. Tillträdesskydd gäller från första visningsdagen av din bostad, tills det att du tecknat avtal om försäljning. Det innebär att du, om du haft första visningsdagen minst tre månader före inflyttning i din nya bostadsrätt, har skydd för dubbel boendekostnad från tillträdesdagen för ditt nya hem under förutsättningen att:

  • Din bostad varit ute till försäljning hos en auktoriserad fastighetsmäklare till ett marknadsmässigt pris minste tre månader innan tillträdet
  • Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad

Tillträdesskydd beviljas efter prövning att samtliga ovan nämnda villkor uppfyllts.

En trygg förening – inga osålda lägenheter eller lokaler utan intäkt

För att garantera att bostadsrättsföreningen bildas löser Botrygg ut återstående osålda bostadsrätter vid tillträde så att föreningen går skadelös. Botrygg täcker även föreningens intäktsbortfall vid eventuella outhyrda lokaler i föreningen i 3 år från avräkningsdag. Allt för att skapa en förening med trygg och stabil ekonomi från dag ett.

Ekonomisk plan med räntegaranti

En nybildad bostadsrättsförenings ekonomiska plan är upprättad med en fast räntekostnad och amortering på samtliga lån. Botrygg garanterar att föreningens totala räntekostnad inte överstiger det som är angivet i den ekonomiska planen fram tills datum för övertagandestämma. Botrygg svarar följaktligen för eventuell överskjutande del fram tills föreningens medlemmar bildar styrelse.

Besiktning

Den bostad du tecknat dig för kommer att slutbesiktigas av en oberoende besiktningsman, du som köpare kommer av styrelsen erbjudas att närvara. Vid besiktning avgörs om bostaden är utförd i enlighet med vad som avtalats mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen.

Garanti på din bostad

Köper du en ny bostad genom Botrygg får du genom föreningen fem års garanti på utförda arbeten och minst två års garanti på material i din bostad. Det innebär att entreprenören kommer att åtgärda fel som upptäcks i upp till fem år från slutbesiktningen. Detta sker under förutsättning att en opartisk besiktningsman konstaterar att entreprenören bär ansvar för uppkomna fel.

Intygsgivning och förskottsgaranti

Botrygg säkerställer att bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av två, av Boverket certifierade, intygsgivare. Intygsgivarna intygar att kalkylen/planen är tillförlitliga; att beräkningarna är korrekta och att kalkylen/planen är hållbar.

Rulla till toppen