Länsstyrelsen har blandat ihop handlingar

Länsstyrelsen har blandat ihop handlingarna på mätvärden av buller för Tinnebäcksparkeringen, säger Kommunalrådet Gösta Gustavsson.
– Det material länsstyrelsen har tagit fram har simulerats fram i datamodeller. De faktiska mätningar som utförts visar att man kan bygga i området, säger Botryggs VD Michael Cocozza.

Nu är frågan, kommer länsstyrelsen tjänstemän att svälja förtreten och dra tillbaka sitt yttrande om byggnationen på Tinnis parkering.
En välkänd politiker yttrade för några år sedan att länsstyrelsen motarbetar Linköpings utveckling. ”Skall men gå efter deras riktlinjer skulle man inte kunna bygga någonstans i innerstaden.
Det är mycket med värden vad det gäller byggnation i Linköping, det handlar ekvivalent- max och mininivå vad det gäller buller. Det handlar om värden mellan 55 dB och 80-90 dB.
Inom- och utomhus. På den senaste tiden då Linköping växt och byggen kommit till har man inkommit med olika mätresultat till Länsstyrelsen.
Det är ju dom som är statens förlängda arm och skall se till att kommunerna sköter sig.
– När vi fick reda på vad Länsstyrelsen anförde som negativt skäl gick vi in och studerande mätkurvorna, säger Gösta Gustavsson som i går eftermiddag försökte förklara ärendet för länsrådet Magnus Holgersson. I ingen at de aktuella diagrammen överskrids maxvärdena. Länsstyrelsen måste helt enkelt ha blandat ihop pappren fån olika byggprojekt. Deras beslut är helt felaktigt, menar Gösta Gustavsson.
Bullervärden
Botryggs vd Michael Cocozza hänvisar till faktiska bullermätningar som WSP utfört . Där ligger de faktiska uppmätta väderna lägre än de man får fram i datorernas simulerade modeller. De datorsimulerad ljudkurvorna måste justeras förfaktiskt uppmätta värden.
Detta med flygbullret är en del av en helhet. Länsstyrelsen är motvalls i många andra frågor.
– Man hårdrar regelverket även vad gäller strandskydd, planfrågor, markreservat av olika slag och resultatet blir att en mängd investeringar inte blir av, säger Cocozza i en kommentar till bråket mellan Linköpings kommun och länsstyrelsen.
Sägas skall också att de 200 lägenheter som kommunen vill bygga på Tinnerbäcksparkeringen inte har med Botrygg att göra. Det är ett projekt som kommunstyrelsens ordförande lagt i knäet på AB Stångåstaden. Huruvida kommunen får länsstyrelsen att ändra sig får framtiden av göra.
För kommunens bostadsbyggnads ambitioner vore det bäst om man kunde lösa frågan i samförstånd.
Det viktiga här är att Linköping är en kommun i tillväxt och skall så förbli enligt expertis. Men om bostadsbyggandet stoppas upp så stoppas även tillväxten upp.

Linköpings Tidning 2009-03-19

Rulla till toppen