Kategoriarkiv: bildbredd2

Botrygg nominerad till Sveriges bästa bostadsförvaltare

Branschindex årliga hyresgästundersökning är nu avslutad och återigen är Botrygg AB nominerad till Sveriges bästa bostadsförvaltare. De tre nominerade bolaget i klassen ”Bostäder över 2000 lägenheter” är Roslagsbostäder AB, Stockholms Kooperativa Bostadsbolag samt Botrygg AB som har sitt huvudkontor i Linköping. ”Det är naturligtvis väldigt roligt att på nytt bli nominerad till Sveriges bästa bostadsförvaltare, det är ett kvitto på att vårt stora kundfokus är rätt väg att gå i en bostadsförvaltning.” – säger Förvaltningschef Henrik Söderbring. Botrygg som tidigare legat i klassen ”Bostäder under 2 000 lägenheter” vann undersökningen år 2011 och kom på tredje plats 2013. Vinnare av årets undersökning presenteras på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm 17 september.

Botrygg bygger två nya gruppbostäder i Örebro

På uppdrag av Örebro kommun har Botrygg i konkurrens erhållit uppdragen att bygga två nya gruppbostäder inom Modemet 1 i Lillån och inom Fårhunden 3 i Lindhult. Gruppboendet i Lillån kommer att bestå av sex lägenheter, gemensamhetsytor och personalytor fördelat på två plan medan gruppboendet i Lindhult kommer att byggas i ett plan och bestå av åtta lägenheter, gemensamhetsytor och personalytor. Botrygg etablerade sin verksamhet i Örebro år 2013 i och med byggnationen av 38 lägenheter och 66 studentlägenheter i Sörbyängen. Till hösten startar även etapp två av byggnationen som omfattar 41 bostadsrätter samt 5 radhus. Tilldelningen av de två gruppbostäderna blev ett positivt tillskott i produktionen. Vi ser fram emot att fortsätta vår etablering och expansion i Örebro, säger Merdad Moghtadai, projektledare på Botrygg. Vi har stor erfarenhet av att bygga gruppbostäder och har tidigare byggt flera boenden åt Linköpings-, Norrköpings- och Stockholms kommuner. Nu ser vi fram emot ytterligare ett givande och lärorikt samarbete, denna gång med Örebros kommun, avslutar Merdad Moghtadai. Inflyttning i de två gruppbostäderna är beräknat till augusti 2015.

Mark- och miljödomstolen upphäver beslut av byggnämnden i Linköping

Botrygg har ännu en gång vunnit framgång gentemot byggnämnden i Linköping. Byggnämnden nekade bygglov med hänvisning till att detaljplanen inte tillåter byggnation på platsen då den är punktprickad. Den yta som skulle behöva tas i anspråk utgör 6 kvm. Enligt Plan- och bygglagen har en kommun rätt att medge bygglov när avvikelsen mot planen är liten. Kommunen har dock inte bedömt avvikelsen som liten utan menar att det skulle behövas en ny detaljplan för att kunna medge bygglov. Mark- och miljödomstolen i Växjö gör emellertid en annan bedömning i sin dom meddelad 2014-05-05 och menar att tillbyggnaden inte i sig är stor vare sig i absoluta tal eller ställd i relation till den totala yta som är punktprickad i kvarteret. Man säger också i domen att det önskade bygglovet inte står i strid med planens syfte och det i detta fall inte finns några starka motstående intressen. Inte heller bedömer man att ett lov för detta skulle innebära en risk för prejudikat och att det inte är rimligt att kräva det omfattande arbete som en planändring skulle medföra. Då frågan om alternativa lösningar inte heller är utredd återförvisar domstolen målet till byggnadsnämnden i Linköping för fortsatt utredning och handläggning. Det här beslutet av byggnämnden håller inte måttet menar Michael Cocozza. Vi har idag ett system där byggingenjörer gör lagtolkningar baserat på lagtext, förarbeten och rättsfall. Den uppgiften borde när sökande så begär istället handläggas av kommunjuristerna. Då får vi en mer rättssäker hantering. Domen >>>  

Byggstart för förskola i Ullstämma

I januari 2014 tilldelades Botrygg, via en markanvisningstävling, uppdraget att bygga en ny förskola i Ullstämma i Linköping. Efter en tids projektering var det så dags för det första spadtaget för projektet! Vid det första spadtaget deltog f.v. Erik Waldén, projektledare från Botrygg, Maria Brahim, byggchef från Botrygg samt Christer Gunnarsson som jobbar med lokalfrågor på Linköpings kommuns barn- och ungdomsavdelning. Förskolan som är i ett plan kommer att bestå av fyra avdelningar och ha plats för ca 70 barn. Avdelningarna kommer att ha stora ljusa rum och i mitten av förskolan byggs ett ”torg” som bygger samman alla avdelningar. Förskolan beräknas kunna starta sin verksamhet i mitten på januari 2015.

Botrygg tilldelas mark i centrala Norrköping

Under januari 2014 hade Norrköpings kommun ute en markanvisningstävling om att få bygga på gamla busstationen mitt emot resecentrum i Norrköping. Botrygg anmälde sitt intresse och det är nu beslutat att vi tilldelas mark i den första etappen, kv. Mässingen, den del av området som ligger närmast Slottsgatan. Området har i många år tjänat som busstation men kommer nu att stå inför en stor omvandling. Här kommer det att uppföras nya bostäder, lokaler och ett torg. Inom kv. Mässingen kommer Botrygg bygga 70 nya lägenheter jämnt fördelat på bostadsrätter och hyresrätter.