Botrygg bygger i Johannelund, Stockholm BostadsBarometern