Här ska Botrygg bygga 110 nya lägenheter

Nu planeras för bostadshus i kv Krogen, det som vetter mot Folkparken och Norr Tull.
Gamla Karl Johansskolan ska bli kvar. Och så ska det fyllas på med huskroppar med 110 lägenheter. För detta ska Linköpingsföretaget Botrygg svara.

Kommunen inbjöd till s k markanvisning, alltså förslag till utformning av bebyggelsen. Ur detta har nu ett förslag från Botrygg utkristalliserat sig. Det företaget har redan i färd med att bygga i kv Gåsen, invid Strömparken, med inflyttning i juli.
Att projektet i kv Krogen ska bli verklighet är kommunen och Botrygg ense om. Arbetet med detaljplan sätter igång i höst, bygget antagligen nästa år. Inflyttning ska det då kunna bli sommaren 2010.
Kvarteret kommer att öppna sig mot Plankgatan och Folkparken/Matteuskyrkan, där då Karl Johansskolan ligger kvar i öppningen.
Sedan kommer det att bebyggas med hus hela vägen längs Norra Promenaden, Luntgatan och Slottsgatan. Frånsett att det ska bli en liten öppning mot Slottsgatan, som ett slags fortsättning på Smedjegatan.
Byggnaderna blir i 5-7 våningar, och i vad som beskrivs som ”modernt formspråk”. Längs Luntgatan och i hörnet med Norra Promenaden planeras för butiker i gatuplanet.
Enligt Michael Cocozza, VD m m för företaget, ska det bli bostädsrätter till 80-85 procent, och återstoden då hyreslägenheter. Hyresrätt är, påpekar han, idag skattemässigt missgynnat och svårt att få ekonomi i. Bland de 110 lägenheterna ingår seniorboende och gruppboende.
Arkitekten Per Larsson, från Sonark Arkitektkontor i Linköping, beskriver tomten som mycket intressant, bland annat därför att den är såpass kuperad. I Linköping är det ju mera platt.
Kvarteret utgör själva utkanten av rutnätsstaden. Den som karakteriseras av sina räta gator och slutna kvarter, med ett flertal olika byggnader med i regel samma höjd.

Detaljplan nästa
Idéskisser finns nu alltså, detaljplanearbetet ska vidta. Cocozza och stadsplaneringsnämndens ordförande Eva Andersson är ense om, att det nu också ska hända saker. Och det såpass snart, att även Eva Andersson säger sig räkna med inflyttning år 2010.

Ypperligt läge
Hon pekar på det ypperliga läget, centralt och nära Resecentrum. Och samtidigt med sådana klenoder som Folkparken alldeles inpå sig.
Även utöver kv Krogen finns ju gott om obebyggda tomter i Norrköpings innerstad. Rester från rivningsepoken, länge sedda som skamfläckar i citymiljön.
Men som Eva Andersson nu vill se på annat sätt – nämligen som resurser, som tillgångar för Norrköping! Här finns nu centrala tomter, som det verkligen går att göra något av.
Michael Cocozza instämmer. Det finns många intressanta tomter i Norrköping, säger han. Medan däremot Linköping är i stort sett färdigbyggt i sina inre delar.

Folkbladet 2007-04-27

Rulla till toppen